ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะป้ายประชาสัมพันธ์ชนิด LED FULL COLOR ภายนอกอาคาร ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบชุด จำนวน 1 ชุด  [10-01-2018]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED FULL COLOR ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร x 3.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบต่างๆ จำนวน 1 ป้าย  [10-01-2018]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [05-01-2018]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 คัน  [05-01-2018]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่นอยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [14-12-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่นอยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [14-12-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะเก้าอี้ มัธยม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โต๊ะเก้าอี้ ประถม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการรจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง เครื่องเล่นสนาม  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมบันไดเรือนพระศรีพนมมาศ (ไม้สัก) พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหน้องน้ำเด็กนักเรียน  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำหนองนาเกลือ  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-แอร์  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง-โต๊ะอาหาร  [21-08-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้องน้อย  [06-06-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบประมาณ 200,000 บาท  [05-06-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนำ้ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5  [20-04-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายนำ้ ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 5  [20-04-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอนุสารีย์พระศรีพนมมาศ  [03-03-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนม่อนธาตุ ซอย 4  [17-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [07-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [03-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [03-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [03-02-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบยน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางเปลี่ยน กาโรใน  [31-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางทองอยู่ แก้วสาร  [31-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายพีระพล วิปรวณิชย์   [27-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางเพ็ชรทาย มูลตรีสาร  [27-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7   [27-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางทองอยู่ แก้วสาร  [27-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแท่นออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามกีฬาเทศบาลฯ  [26-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [18-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาคารเรียนอาคารประกอบ (อาคารพนมมาศ) โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร  [20-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้ทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา 4 ก๊อก  [16-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ชุด  [13-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกไทย (ไทยแลนด์ ) จำนวน 1 คัน  [10-01-2017]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงย่านเศรษฐกิจการค้าถนนวันวาน  [01-12-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ต่อ)  [19-10-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [19-10-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคุณภาพบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [18-10-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการกั้นห้องเก็บพัสดุอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [04-10-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนำ้ฝนตลาดสดเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [04-10-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [04-10-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  [26-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงระบบผลิตนำ้ประปา  [26-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงระบบผลิตนำ้ประปา  [26-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น หุ่นจำลอง จำนวน 2 ตัว  [12-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้นั่ง  [16-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมวัฒนธรรม  [12-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มประตูเมืองลับแลและประติมากรรมแม่ม่าย  [12-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบผลิตนำ้ประปา  [12-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา  [08-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาดลับแล  [02-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามวิถีชีวิตชาวชุมชนตลาดลับแล  [02-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บนำ้สำรองใต้ดิน สนามกีฬาเทศบาลฯ  [02-09-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตามวิถีชีวิตชุมชนตลาดลับแล  [16-08-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  [01-08-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559  [08-07-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช. จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์  [04-07-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาแรงดันสูง เครื่องยนต์ 1 สูบ เครื่องยนต์เบนซิน  [04-07-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เต็นท์ผ้าใบ พร้อมขาตั้งจำนวน 5 หลัง  [14-06-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยววิถีเมืองลับแล  [15-06-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาสวนน้ำลับแล  [09-06-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างหลังคาสวนน้ำลับแล  [08-06-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคาสวนน้ำลับแล  [24-05-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองห้องน้อย  [18-05-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาสวนน้ำลับแล  [16-05-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางสาวเฉลิมพร ขวัญณรงค์  [29-04-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ   [28-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลฯ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 ตามแบบ สขร.1   [04-04-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่สำนักงานเทศบาลฯ  [25-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงตลาดสดเทศบาล  [30-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ประเภทจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจร ปิด CCTVพร้อมระบบการติดตั้งครบชุด จำนวน 8 จุด  [23-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายสมพงษ์ สุวรรณรอด  [07-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลฯ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ตามแบบ สขร.1   [04-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรังปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ  [03-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางเภา แย้มศรี  [03-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายสมพงษ์ สุวรรณรอด  [01-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา ถนนม่อนธาตุ  [01-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางเล็ก ช่วยศรี  [01-03-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางวรัญชลี แสงไสย  [24-02-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายวสันต์ เอกรัตน์  [24-02-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนม่อนธาตุซอย 6 (เพิ่มเติม)  [19-02-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่วงบ้านนายจำนงค์ นาคมูล  [19-02-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานเรื่องการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  [14-10-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานเรื่องการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  [15-10-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลฯ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 ตามแบบ สขร.1   [09-02-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางลัดดา ดวงเงิน  [29-01-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด  [29-01-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล  [19-01-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลฯ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ตามแบบ สขร.1  [14-01-2016]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศเทศบาลฯ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ตามแบบ สขร.1  [15-12-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2558 [ครั้งที่ 2  [08-12-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.2558  [16-11-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนฯ  [23-11-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียน ฯ  [20-11-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร  [05-11-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียน  [03-11-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล  [03-11-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนหย่อมและสวนสาธารณะ  [03-11-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อำนวยการสนามกีฬา  [03-11-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   [27-10-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม)  [16-10-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  []  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั้ง  [06-10-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนแบบดับเบิ้ลแคบ   [06-10-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั้ง  [06-10-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนแบบดับเบิ้ลแคบ  [06-10-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ   [21-09-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเชล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   [17-09-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป  [17-09-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปั๊มน้ำบาดาล จำนวน 3 เครื่อง  [14-09-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   [14-09-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  [14-09-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   [31-08-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายสมเดช สังเวียนวงศ์  [27-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางจิราพร รุ่งเชตุ  [27-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายเหลี่ยม สมศรี  [27-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายเหลี่ยม สมศรี  [27-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางจิราพร รุ่งเชตุ  [27-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายสมเดช สังเวียนวงศ์  [27-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  [14-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนคอกช้าง  [08-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารทองอิน) โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร  [08-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารทองอิน) โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร  [08-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนคอกช้าง  [08-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  [08-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางจิราพร รุ่งเชตุ   [07-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายสมเดช สังเวียนวงศ์   [07-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายเหลียม สมศรี   [07-07-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารทองอิน) โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร   [19-06-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการชุมชนคอกช้าง วงเงิน 228,000 บาท   [19-06-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารทองอิน)  [16-06-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาชุมชนคอกช้าง  [16-06-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่างบ้านนางสาวมณี มีรัตน์  [09-06-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช่างบ้านนางสำเภา คชกุล  [08-06-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558  [02-06-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายนำ้ คสล. ช่างบ้านนางนันทา มีรัตน์  [10-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานพื้นที่เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [14-05-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานพื้นที่เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [14-05-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและฝาบ่อพัก ถนนอินใจมี โดยวิธีพิเศษ  [30-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติค ถนนเขาน้ำตก ซอย 4 (ทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ) โดยวิธีพิเศษ  [30-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558 ตามแบบ สขร.1  [30-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางจำลอง ท้าวอาสา ถึงบ้านนางวรรณา ต้นเงิน   [30-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางจำลอง ท้าวอาสา ถึงบ้านนางวรรณา ต้นเงิน   [30-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้าน นางเวียน คำหอม   [30-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้าน นางเวียน คำหอม   [30-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ถนนสายหลัก จำนวน 3 สาย โดยวิธีพิเศษ  [24-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานพื้นที่เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  [24-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ครั้งที่ 2  [16-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้าน นางนันทา มีรัตน์   [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้าน นางนันทา มีรัตน์   [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้าน นางบุญมา รักทิม   [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้าน นางบุญมา รักทิม   [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางประนอม คำยิ่งยง   [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางประนอม คำยิ่งยง   [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายสงัด เพ็ชรแบน   [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายสงัด เพ็ชรแบน   [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางจำลอง ท้าวอาสา ถึงบ้านนางวรรณา ต้นเงิน ครั้งที่ 1  [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางเวียน คำหอม ครั้งที่ 1  [07-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558 ตามแบบ สขร.1  [01-04-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางกัลยาณี กุลศิริ   [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางกัลยาณี กุลศิริ   [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายเหลี่ยม สมศรี   []  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายเหลี่ยม สมศรี   [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางจิราพร รุ่งเชตุ  [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนางจิราพร รุ่งเชตุ  [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบโครงการรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายสมเดช สังเวียนวงศ์   [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้านนายสมเดช สังเวียนวงศ์   [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายยศ ผากเบี้ย  [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายยศ ผากเบี้ย  [31-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  [23-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  [13-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประติมากรรมและปรับปรุงอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ  [11-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างประติมาก  [11-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ชนิดสวนน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง   [11-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 สาย ครั้งที่ 2  [11-03-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟ้าแส่งสว่าง จำนวน 3 สาย ครั้งที่ 2  [24-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟ้าแส่งสว่าง จำนวน 3 สาย   [20-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารทองอินโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ   [20-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร  [20-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร  [18-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารทองอินโรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ  [18-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแม่พร่อง (เกาะลำไย)  [12-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแม่พร่อง (เกาะลำไย)  [12-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนหย่อมและสวนสาธารณะ  [12-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนหย่อมและสวนสาธารณะ  [12-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟ้าแส่งสว่าง จำนวน 3 สาย  [06-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นชนิดสวนน้ำสำเร็จรูป และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง   [04-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ 1โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารทองอิน โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร  [04-02-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคา1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนหย่อมและสวนสาธารณะ และ2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองแม่พร่อง (เกาะลำไย)   [27-01-2015]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างทำกิจกรรมหรือกิจกรรมของเทศบาลฯไม่น้อยกว่า 1 ไร่  [08-12-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการจัดงาน 70 ปี ศรีพนมมาศ และฉลองชุ้มประตูเมืองลับแล  [28-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม 8 วิถี แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล   [24-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ครั้งที่ 2  [27-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติค ถนนเขาน้ำตก ซอย 4 (ทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ)   [25-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและฝาบ่อพัก ถนนอินใจมี  [25-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ   [17-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างหรือทำกิจกรรมของเทศบาล  [12-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  [10-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2557  [04-11-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ทดสอบระบบงานพัสดุ  [28-10-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  [25-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
เพิ่มเติมรายละเอียดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา  [30-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
เพิ่มเติมรายละเอียดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์   [25-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์รวมกัน  [24-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา  [24-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  [24-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
รายงานผลดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งวดที่2)  [24-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556  [23-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช่วงบ้าน นายสาโรจน์ อินมา  [30-09-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  [15-08-2014]  คลิ๊ก.. เพื่อดูรายละเอียด