โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม เทศบาลศรีพนมมาศ (เมืองลับแล)

นางสุนันท์ อินฟากท่า
นักพัฒนาชุมชน 7ว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

นางพิมพรรณ จันทร์ท้วม
นักพัฒนาชุมชน


นายภัคพล ภาคภูมิพงศ์
ผู้ช่วยธุรการ

 

 

       

กองสวัสดิการสังคม  มุ่งมั่นจะพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ด้วยการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมทั่วถึง และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบุคลากรในชุมชน ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพที่ดี และยึดภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น เข้มแข็งและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี

ภารกิจหลัก
1.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการพัฒนา บำรุง รักษาและ  ใช้ประโยชน์
3. พัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ให้มีทักษะ วิเคราะห์ในการเลือกกิจกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ดี และปูพื้นฐานซึ่งเป็นกำลังพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต
4.  สร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน
5.  สงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
6. ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม วาตภัย ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น และระยะต่อไปให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
เป้าหมาย
1.   ประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.   ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาด้านสังคมได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเหมาะสม
3.   จัดสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
4.   สร้างองค์กรชุมชน กลุ่มต่าง ๆ เพื่อร่วมพลังพัฒนา
5.   ส่งเสริมและรวมกลุ่มอาชีพ/เพิ่มรายได้
กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
1.  งานธุรการ
                      (1)    งานสารบรรณ   ของกองสวัสดิการสังคม
(2)    งานพิมพ์หนังสือราชการทุกประเภทในกองสวัสดิการสังคม
(3)    งานรับ – ส่ง หนังสือเวียน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
(4)    จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(5)    รับคำร้องขออนุญาตต่างๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
(6)    จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองสวัสดิการสังคม
(7)    ทำรายงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม
(8)    ช่วยงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ กองสวัสดิการสังคม
(9)     การจัดวางระบบควบคุมภายใน
(10)   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.   งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
(1)    สำรวจข้อมูลเบื้องต้นและจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
(2)    ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ
(3)    แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาชุมชน
(4)    ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิต
และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ครัวเรือน
(5)   อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชน            
ในท้องถิ่นทุกๆด้าน
(6)    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้ง
(7)    จัดทำรายงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
โครงการและงานที่รับผิดชอบ   ดังนี้
(1)     โครงการกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน
(2)    โครงการในการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และกกช.2 ค.
(3)    โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้พิการ
(4)   โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
(5)   โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว
(6)   โครงการจัดทำแผนชุมชน
(7)    โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแคบ
(8)    รถไฟท่องเที่ยว
(9)    กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
(10)  เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
(11)  เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
(12)  เงินอุดหนุนส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน
(13)  กลุ่มสตรี เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
(14)  กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง(OTOP)
(15)   โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน SML.
(16)   การจัดการงานศพตามประเพณี
(17)   งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย