เจ้าหน้าที่กองการประปาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

 

นางธนานุช อินต๊ะนอน
นักบริหารงานคลัง 6
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

 

 

นายชัยวัฒน์ แสวงรุจิธรรม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ช่วยปฎิบัติราชการ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการ

 นางสาวบุศรินทร์ อุดใจ
ผู้ช่วยงานธุรการ

 

นางศรีสุนัน เรือนมูล
ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้

พนักงานภาคสนามกองการประปา

1. นายอนุกร พรมน้ำทรัพย์ / 2.นายพงษศักดิ์ ไชยนุรักษ์ / 3. นายสุขชัย เมืองหนองว้า

 

 

กองการประปาเทศบาลประกอบด้วย
1.  งานผลิต
2.  งานบริการ
3.  งานการเงิน
4.  งานธุรการ
กองการประปาแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 
1.  งานผลิต    เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  ดังนี้
1.1  งานตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของน้ำ
1.2  งานตรวจสอบและทำความสะอาดถังน้ำ
1.3  งานตรวจสอบการทำงานของระบบ
1.4  งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์  , เครื่องมือ
1.5  งานผสมสารเคมีและควบคุมการผลิตน้ำประปา ให้ถูกสุขลักษณะอนามัย
1.6  งานตรวจสอบและบำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบผิวดิน
1.7  งานบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ  ดูดน้ำ  ล้างถังน้ำใส  ถังตกตะกอน
1.8  งานดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณอาคารโรงสูบน้ำดิบ
1.9  งานดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณภายนอก / ภายในอาคารโรงผลิตน้ำประปา
2.  งานบริการ  เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  ดังนี้
2.1  งานจดมิเตอร์การใช้น้ำประปาและจัดเก็บค่าน้ำประปา ,ค่าขยะ
2.2   งานตรวจสอบแก้ไขและ ติดตั้งมาตรวัดน้ำ  ,  ตรวจสอบท่อประปาที่รั่วไหล
2.3   งานสำรวจประมาณการติดตั้งมาตรเข้าอาคาร
2.4   งานบริการน้ำดื่ม   น้ำใช้ในพิธีการและสาธารณกุศลงานรัฐพิธีต่าง ๆ
2.5  งานตรวจสอบและจัดการซ่อมมาตรวัดน้ำที่ชำรุด
2.6   งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประปามาซ่อม  มาติดตั้งเมื่อท่อแตก  ท่อรั่ว  ในวันหยุดราชการ
2.7   งานบำรุงรักษาซ่อมแซมหลักดับเพลิง  ประตูน้ำวาวปิด  -  เปิด  ต่าง ๆ

-2-
3.  งานการเงิน   เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  ดังนี้
3.1  งานรับชำระหนี้ค่าน้ำประปา + ค่าขยะและน้ำท่อธารประจำเดือน
3.2  บันทึกรายการรายรับ , รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
3.3  บันทึกรายการในบัญชีเงินสด
3.4  บันทึกรายการรายรับ – รายจ่ายในบัญชีแยกประเภท , ทะเบียนคุมรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน
3.5  ปิดบัญชีรายการรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน
3.6  งานจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน  เสนอผู้บริหารฯ  และรายงานอำเภอ,
จังหวัด
3.7  งานตรวจสอบการบันทึกหน่วยน้ำกับสมุดจดมาตรน้ำประจำเดือนและลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
3.8  งานตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายและรับรองฎีกาการเบิกเงิน
3.9  เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน
3.10  จัดเก็บหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
3.11  จ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงิน
3.12  จัดแบ่งใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะ ตามเขตการใช้น้ำประปา
3.13  สรุปยอดเก็บค่าน้ำประปาประจำเดือน
3.14  จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
3.15  บันทึกหน่วยน้ำในเครื่องคอมพิวเตอร์
3.16  งานพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและค่าขยะประจำเดือน
4.  งานธุรการ   เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  ดังนี้
4.1 งานจัดทำหนังสือแจ้งหนี้หน่วยงานราชการ
4.2  งานสารบรรณ , งานเกี่ยวกับหนังสือราชการต่าง ๆ
4.3  งานรับ – ส่ง หนังสือเวียน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
4.4  จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
4.5  ประสานงานเกี่ยวกับงานประชุมสภา , ผู้บริหารฯ, พนักงานฯ
4.6  งานรับคำร้องขออนุญาตต่าง ๆ  และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
4.7  เบิกจ่ายพัสดุ , ลงบัญชีเบิกจ่ายพัสดุ
4.8  งานควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินของกองการประปา
4.9   ทำรายงานจัดซื้อ – จัดจ้าง ของกองการประปา
4.10  ประสานงานเกี่ยวกับท่อประปาแตก  รั่ว  ฯลฯ
4.11  จัดทำรายงานยอดพัสดุคงเหลือประจำปี
4.12  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย