นายเจษฎา ศรุติสุต
นายกเทศมนตรีเทศบาลศรีพนมมาศ

ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

"ศรีพนมมาศ คือ ศูนย์กลางแห่งอารยธรรม
แหล่งการเรียนรู้ และความอุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแล
ที่ไม่มีวันสิ้นสูญสลาย"

(SRIPHANOMMAS NEVER DIE)

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบชี้นำ ในการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของศรีพนมมาศ ที่กำหนดไว้ มียุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงานรวม 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เป็นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทางกายภาพการปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเขตเทศบาล ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ
(2) ขยายเขต ซ่อมบำรุงและจัดให้มีการบริการไฟฟ้าสาธารณะที่ทั่วถึงและเพียงพอ
(3) แก้ไขปัญหาจราจรให้เกิดความคล่องตัวและเป็นระเบียบ
(4) พัฒนาระบบประปาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริการทั่วถึงและเพียงพอ
(5) พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระเบียบถูกต้องตามระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา

(1) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
(2) จัดสวัสดิการชุมชน
(3) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
(4) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จัดส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาและเพิ่มสติปัญญาให้สังคมส่งเสริมการระดมสรรพกำลังและทรัพยากร และการมีส่วนร่วมจากชุมชน และสังคมเพื่อการศึกษา และสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจในประเพณีอันดีงาม เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรมนำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
(2) สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง
(3) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข
มุ่งพัฒนาสู่ระบบการให้บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน พัฒนาองค์บุคคลผู้ให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาระบบการบริหารและการบริการด้านสุขภาพ
(2) ส่งเสริมพัฒนา การสุขาภิบาลอาหาร
(3) ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพและให้โอกาสแก่ประชาชนให้สามารถบริหารจัดการสินค้า และบริการการท่องเที่ยวของท้องถิ่น สร้างความร่วมมือ ผนึกกำลังกับประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมกระบวนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ชุมชน
(2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
(3) พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่น
(4) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสงวน อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
แนวทางการพัฒนา
(1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) จัดการปัญหาขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมมลพิษ
(3) สร้างสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
(4) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สร้างความปลอดภัยและให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนในสังคมและชุมชนจะได้รับความสงบสันติสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยการจัดระเบียบสังคม การบังคับใช้กฎหมายและการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการส่งเสริมวินัย ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการป้องกันการบรรเทา และการฟื้นฟูสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนและอุบัติภัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม พัฒนาระบบการอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย และภัยฝ่ายพลเรือนทุกพื้นที่ ทั้งระบบการสื่อสาร การบัญชาการ
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน
(2) พัฒนาองค์บุคคลเพื่อเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(4) สร้างเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เน้นการปรับปรุงทัศนคติบทบาทรูปแบบวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ปรากฏภาพลักษณ์อันดีที่ประชาชนผู้รับบริการมีความต้องการและพึงพอใจ
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
(2) พัฒนาศักยภาพขององค์บุคคล ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
(3) พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ทำงาน
(4) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บรายได้
(5) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี