โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

จ.อ.สุภคมภ์ ละลี

นักบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 
 

นางสุมลทา คำภีระ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานจัดทำงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์

 

นายคมสัน ปงศรีชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร -
งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

 

นายจิรพนธ์ จับจ่าย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

- งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ -
วีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

นายณัฐเศรษฐ ศรีจันทร์กาศ
- ผู้ช่วยธุรการ -

งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นายประเสริฐ กาฝาก
- ผู้ช่วยนิติกร -

 

 

วิสัยทัศน์
กองวิชาการและแผนงาน เป็นมันสมองของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
THE BRAINS OF SRIPHANOMMAS

ภารกิจหลัก
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี
2. จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
4. จัดทำนิติกรรมสัญญา รับเรื่องราวร้องทุกข์ สอบสวนตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และการร้องทุกข์/อุทธรณ์
5. จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
6. จัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้บริการรถนำเที่ยวตลอดจนการอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านแก่นักท่องเที่ยว
7. ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก
8. พัฒนาศักยภาพของบุคลกรและเครื่องมือเครื่องใช้ในหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน


จุดมุ่งหมาย


เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนนโยบายและแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆด้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนางานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
แนวทางการพัฒนา 2 พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนางานนิติการ
แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนางานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
แนวทางการพัฒนา 2 พัฒนางานนิติกรรมสัญญา รับเรื่องราวร้องทุกข์ สอบสวนตรวจสอบพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และการร้องทุกข ยุทธطศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนา 1 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
แนวทางการพัฒนา 2 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนา 3 การผลิตและพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนา 4 การจัดตั้งศูนย์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้บริการรถนำเที่ยวตลอดจนการอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านแก่นักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้
แนวทางการพัฒนา 1 พัฒนาศักยภาพของอบุคลากร
แนวทางการพัฒนา 2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน