โครงสร้างกองช่าง เทศบาลศรีพนมมาศ (เมืองลับแล)

นายเรวัตร์ พุทธรักขิต
ผอ.กองช่าง

 

 

นายอินทมาต อินทชัยศรี
สถาปนิก

 

นายภิญโญ แสงจันทร์
นายช่างโยธา

 

นางสาวปาริชาติ บุญเนื่อง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพนักงานภาคสนามกองช่าง

1.นายบุญลือ จันทร์เส็ง / 2.นายอำนวย แย้มศรี / 3.นายวิทยา มีรัตน์ /4.นายเอกชัย คำมิ่ง / 5. นายอาวุธ ทองเลิศ / 6.นายปฐมพงษ์ มั่นคง / 7.นายวิศิษย์ จันทร์ทอง
8.นายเฉลิม มีแดง / 9.นายวีรธรรม กุลศิริ / 10.นายยุทธพงศ์ เอื้อมงคล / 11.นายภิรมย์ ผากเบี้ย

 


 

ข้อมูลทั่วไป


               กองช่าง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีบทบาทหน้าที่หลักในด้านบริหารงานวิศวกรรม , งานผังเมือง, งานสาธารณูปโภค , งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ , งานสวนสาธารณะ และงานธุรการ   นอกจากนี้ยังมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานที่ได้รับถ่ายโอนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   ซึ่งมีการแบ่งงานเป็น  2  ฝ่าย   6   งาน    ดังนี้
               1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
                       - งานวิศวกรรม
                       - งานผังเมือง
               2.ฝ่ายโยธา
                       -งานสาธารณูปโภค
                       -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
                       -งานสวนสาธารณะ
                       -งานธุรการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
นายเรวัตร์   พุทธรักขิต  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ระดับ 7 (นักบริหารงานช่าง 7) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชาและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยมีผู้ช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.นายมานพ    นะเที่ยง   ตำแหน่ง  นายช่างโยธา 6 ว ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานวิศวกรรม งานสวนสาธารณะ และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
             2.นางสุมลทา  คำภีระ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ งานผังเมือง
3.นายภิญโญ  แสงจันทร์  ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 ปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค และงานผังเมือง
4.ลูกจ้างประจำ จำนวน  4  อัตรา ปฏิบัติหน้าที่งานสวนสาธารณะ 2 อัตรา งานสาธารณูปโภค 2 อัตรา
5.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 3  อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่งานผังเมือง 1 อัตรา งานสาธารณูปโภค 1 อัตรา และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 1 อัตรา
6.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่งานสาธารณูปโภค 4 อัตรา งานสวนสาธารณะ 4 อัตรา และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 1 อัตรา
       

สรุปภารกิจการดำเนินการที่สำคัญในระดับองค์กร

1.งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
           (1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
           (2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
           (3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
           (4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
           (5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
           (6) งานสำรวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
           (7) งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
           (8) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
           (9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
          (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
           (1) งานจัดทำผังเมืองรวม
           (2) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
           (3) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
           (4) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
           (5) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
           (6) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
           (7) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
           (8) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
           (9) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
           (10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
           (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง
           (12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
           (13) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
           (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            (1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
            (2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
            (3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
            (4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
            (5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
            (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
            (7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
            (8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
            (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            (1) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ
            (2) งานประมาณการ
            (3) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ
            (4) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
            (5) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
            (6) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
            (7) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
            (8) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
            (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
            (1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ
            (2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
            (3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
            (4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
            (5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
            (6) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
            (7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
            (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ (รับ – ส่งเอกสาร, พิมพ์/ร่าง หนังสือติดต่อหน่วยงานภายนอก/ภายใน)
(2) งานประสานงานกับส่วน/กองอื่น และหน่วยงานราชการอื่น
(3) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(4) งานรับคำร้องการขออนุญาตต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
(5) งานควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
(6) งานจัดทำรายงานจัดซื้อ – จัดจ้างของกองช่าง
(7) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของกองช่าง
(8) งานรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย