เจ้าหน้าที่กองคลังเทศบาลศรีพนมมาศ

 นางสาววีนา เขียวคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก.ผอ.กองคลัง

 

 

นางสาววีนา เขียวคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

พ.อ.อ.กรรญ์ชวรรชญ์ ทรัพย์บุญส่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเกศราภรณ์ ทะปัญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสมฤดี เต็มดี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายประวรรตน์ เกตวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายเพิ่มศักดิ์ แก้วเทศ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี

 

นางสาวธัญญมัย แสงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

กองคลังเทศบาลตำบลศรีพนมมาศประกอบด้วย

กองคลังเทศบาลตำบลศรีพนมมาศแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 

 

4.     งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี    เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  ดังนี้

งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย