นายศิริยุทธนา ศรีโยธา
สัตวแพทย์ รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายศิริยุทธนา ศรีโยธา
สัตวแพทย์

นางสาวมยุรา บัวคำ
พยาบาลวิชาชีพ

นางศุภาวรรณ สีแดง
นักวิชาการส่งเสริมคุณภาพน.ส. จันทร์เพ็ญ กุลศิริ
ผู้ช่วยธุรการ ภาคสนาม

นางภชสร พุทธศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
ช่วยปฎิบัติงานกองสาธารณสุขฯน.ส.สายสมร บุณยรัตพันธุ์
ผู้ช่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุขพนักงานภาคสนาม กองสาธารณสุข

1.นายวสันต์ ทิพย์ทา / 2.นายชัยรัตน์ มั่นคง / 3.นายราเชนทร์ เดินสันเที๊ยะ / 4.นายประสิทธิ์ แก้วใจปา / 5.นายเกรียงศักดิ์ ทองก้อน /6.นายนรงค์ ศรีวิชัย
7.นายชวลิต นาคบัว / 8. นายจวบ เพชรแบน / 9.นายหัด ปาคา / 10.นายสำราญ ศรีลำ / 11.นางสำรวย เสือน้อย / 12.นายมานะ แก้วเปี้ย / 13.นายวรวุฒิ จันทร์คำหล้า / 14.นายสุรชัย ทองเลิศ


 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
                                1.1 งานบริหารงานสาธารณสุข
                                1.2 งานธุรการ
                                1.3 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
                2. ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
                                2.1 งานสัตวแพทย์
                                2.2 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
               
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้
                1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารงานสาธารณสุข งานธุรการ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
                                1.1 งานบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.2 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.3 งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2. ฝ่ายบริการและส่งเสริมอนามัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสัตวแพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
                2.1 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ