กลับหน้าแรก / ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต /ประชากร / สภาพภูมิประเทศ / การคมนาคมขนส่ง


ประวัติความเป็นมา
        ก่อนปี พ.ศ. 2487 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เดิมเป็นตำบลยางกะได มีรูปแบบการ ปกครอง
แบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ขึ้นกับอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายหัส ตันติรัตน์เป็นกำนัน
ขุนราษฎร์มังคลารักษ์ (มงคล ทวีลาภ)   เป็นนายอำเภอลับแลในขณะนั้น ตำบลยางกะไดแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ
  1. ตลาดลับแล          2. บ้านหนอง            3. หัวร้อง ฟากท่า ป่ายาง
  4. ยางกะไดเหนือ     5. ยางกะไดใต้         6. คอกช้าง


        ในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอกเชียบูรพา) ทหารญี่ปุ่นได้มาตั้งฐานทัพอยู่ที่
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ในปัจจุบันขณะนั้นทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดโจมตี
ฐานทัพของทหารญี่ปุ่น สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ โรงพยาบาล สะพานบ้านดารา ตลอดจนสถานที่สำคัญ ๆ
จนได้รับความเสียหาย บรรดาพ่อค้า ประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ จึงได้อพยพหลบภัยสงครามมา
อยู่ที่อำเภอลับแล    โดยเฉพาะศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์    ได้ย้ายมาทำการ ชั่วคราวที่อาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เป็นเวลาประมาณ1ปีเศษในขณะนั้นหลวงพิเศษนครกิจเป็น
ข้าหลวงประจำจังหวัดในระหว่างที่เกิดสงครามนั้นตลาดสดลับแลมีอยู่แห่งเดียวซึ่งเป็นของพระยา
กัลยาณวิศิษฐ์ ราษฎรทุกตำบลในอำเภอลับแลต้องนำสินค้า ของป่า ผลไม้ มาจำหน่ายที่ตลาดแห่งนี้
ปัจจุบันตลาดสดแห่งนี้ เป็นตลาดสดของเทศบาล
        จากที่มีการอพยพหลบภัยสงคราม เข้ามาอยู่ในเขตอำเภอลับแลเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิด
เป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น ประมาณปี พ.ศ. 2486    ขุนราษฎร์มังคลารักษ์ นายอำเภอลับแลใน     ขณะนั้น
ได้สั่งการให้นายหัส    ตันติรัตน์     กำนันตำบลยางกะไดใต้ กับนายจันทร์   ทองศรี ผู้ใหญ่บ้านคอกช้าง
ออกสำรวจระวางเขตตำบลยางกะได เพื่อขอจัดตั้งเป็นเทศบาลต่อหลวงพิเศษนครกิจ ข้าหลวงประจำ
จังหวัด อุตรดิตถ์ นำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย      ซึ่งต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลยาง
กะไดใต้ เป็นเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 61 ตอนที่ 77 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2487 เป็นต้นมา

      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
   ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

        เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ     ตั้งอยู่ที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 6  กิโลเมตร      ห่างจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 491 กิโลเมตร    
มีพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร และ
มีอาณาเขตดังนี้
     ทิศเหนือ จากหลักเขตที่ 1 ถึงหลักเขตที่ 2 ยาว 1,050 เมตร
     จากสี่แยกถนนต้นม่วง ไปทางทิศตะวันออก ถึงด้านตะวันออกหมู่บ้านฟากท่า บริเวณหนองนาเกลือ
     ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ถึงหลักเขตที่ 3 ยาว 1,415 เมตร
     จากหมู่บ้านฟากท่า ถึงสุดเขตหมู่บ้านยางกะไดใต้สุดซอยฝายจอมแจ้ง
     ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 ถึงหลักเขตที่ 4 ยาว 1,050 เมตร
     จากหมู่บ้านยางกะไดใต้ ถึงบริเวณด้านหลังวัดดอนไชยมุมตะวันตกเฉียงเหนือ
     ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 ถึงหลักเขตที่ 1 ยาว 1,415 เมตร
     จากหลังวัดดอนไชย ถึงจุดที่ 1 สี่แยกถนนต้นม่วง
     ทิศเหนือ ติดกับหมู่ 3 หมู่ 4 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
     ทิศใต้ ติดกับหมู่ 2 หมู่ 4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
     ทิศตะวันออก ติดกับหมู่ 4 ตำบลฝายหลวง และหมู่ 11 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
     ทิศตะวันตก ติดกับหมู่ 4 ตำบลชัยจุมพล และหมู่ 3 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล

 ประชากร
     เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีจำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎรแยกจำนวนประชากร
ชาย – หญิง  ตามจำนวนประชากร ที่มีอยู่จริง
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงจำนวนประชากร   ณ เดือน พฤษภาคม 2548

 ปี พ.ศ.

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวมจำนวนประชากร

2545

1,134

1,661

1,792

3,453

2546

1,110

1,616

1,733

3,349

2547

1,112

1,586

1,679

3,262

2548

1,210

1,614

1,733

3,347

2549

1,241

1,548

1,682

3,230

2550
1,167
1,533
1,751
3,248
2551
1,173
1,518
1,696
3,214
2552
1,098
1,519
1,694
3,213
2553
1,104
1,510
1,696
3,206
2554
1,114
1,496
1,663
3,195
2555
1,127
1,458
1,652
3,110

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555

 
     สภาพภูมิประเทศ

     สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยภูเขา มีบ้านพักอาศัยของ   
ประชาชนกระจายอยู่ทั่วไป ปะปนกับพื้นที่ทำการเกษตร
     สภาพภูมิอากาศ

     เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ส่วนใหญ่ของอำเภอลับแลเป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ     
อยู่ในภาคเหนือตอนกลาง     ลักษณะอากาศในเขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ร้อนจัดในฤดูร้อน
และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยฤดูร้อนจะเริ่มประมาณปลายเดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวจะเริ่มประมาณเดือน
พฤศจิกายน ถึง  เดือนกุมภาพันธ์
การคมนาคมขนส่ง

     เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีการคมนาคมขนส่งกับพื้นที่ใกล้เคียงทางเดียว คือการคมนาคม
ขนส่งทางรถยนต์     ซึ่งปัจจุบันสามารถเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้รวดเร็ว
และสะดวก เช่น
ลับแล – สุโขทัย ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.
ลับแล – พิษณุโลก ระยะทางประมาณ 115 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.
ลับแล – แพร่ ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
ลับแล – ลำปาง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร ถนนลาดยาง ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
             เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ มีพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า