ผู้บริหารเทศบาลศรีพนมมาศ (เมืองลับแล)

 
 
 

นางสาวปัศญา ศรุติสุต
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


ร้อยตรีสุบรรณ ชัยบู่
รองนายกเทศมนตรี

 
 

นายสมหมาย ชัยดิษฐ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายพฤหัส ขาวสัก
รองนายกเทศมนตรี