โครงสร้างสำนักปลัด เทศบาลศรีพนมมาศ (เมืองลับแล)

 

นายสมภพ ปิ่นเวหา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางอัญชลี บุณโยประการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุพจ ชุ่มกลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

 


นางสาวอรพิน อ่อนพรม
บุคคลากร

จ่าสิบเอกรัศมี กิ่งแก้ว
เจ้าหน้าที่งานป้องกัน

นายพรหมมา แก้วทองมา
พนักงานดับเพลิง

นายสมบูรณ์ ปาวัน
พนักงานขับรถ

 

นางทวีพร ชนะสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางศรีแพร จันทะเคียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิพร ลาภเวที
พนักงานดับเพลิง

นายอาทิตย์ แก้วจ้อน
พนักงานดับเพลิง

นายสุพจน์ ชัยบู่
พนักงานดับเพลิง

นายสุรพล คงนุ่น
พนักงานดับเพลิง

นายน้อย จันทร์เป็ง
พนักงานดับเพลิง

 

นางอรชร วันแว่น
แม่บ้าน

 

นางสาวเกษม พร้อมมิตร
แม่บ้าน
  

สำนักปลัดเทศบาลประกอบด้วย

  1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ และสารบรรณ
- งานการเจ้าหน้าที่
 
    1.2 ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 สำนักปลัดเทศบาล แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้
            1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
ธุรการและงาน    สารบรรณ
          งานการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานเลขานุการผู้บริหาร
           1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานสารบรรณของเทศบาล
          (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์     การติดต่อและอำนวย
ความสะดวกใน     ด้าน ต่างๆ
          (3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
          (4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
          (5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
          (6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
          (7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
          (8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
          (9) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
         (10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
           (1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
           (2) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
           (3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
           (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
           (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
           (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
           (7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
           (8)งานพัฒนาบุคลากรเช่นการฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาและดูงานการลาศึกษาต่อการบทุน   การศึกษา            
          (9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
          (10) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
          (11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
          (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       2. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร   
           งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
           2.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
               (2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
               (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
               (2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
               (3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการ ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย - วาตภัย
               (4)งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา  และระงับ    สาธารณภัยต่าง ๆ
               (5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               (6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
               (7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
               (8)งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตาม ที่ได้รับมอบหมาย