รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

นางปารณีย์ เตชปุญยง
ประธานสภาเทศบาลฯ

นางกรรณิพร จันทนากูล
รองประธานสภาเทศบาลฯ


นายจารุวัตร์ แสวงรุจิธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ


นางสุวรรณภานิตย์ ปิ่นเวหา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายอำนวย แจ่มตา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายพงค์พรรณ จันทะเคียน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายรักษ์ดนัย อ้นไชยะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายอนันต์ มีรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายธวัช ทองเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นางสุคนธ์ สุวรรณประภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายพีระพล วิปรวณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายบุญเจิด สอนสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ