ชื่อผู้วิจัย นายเฉลิมศักดิ์ เชื้อปู่คง ตำแหน่งครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์