ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเท่านั้น

- หนังสือราชการ สถ. link
- ระบบศูนย์ข้อมูลผู้บริหารเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนอปท. link
- ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น link
- ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LASS link (รองรับ Windows XP และ Internet Explorer 8.0 x86 เท่านั้น )
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิค link